Menu
home
>>
มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อปท.

– เกณฑ์การประเมิน มิติที่ 4 ข้อที่ 4.2 สสท

-เอกสารแนบ

– คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ฯ

– เอกสารแนบ

– มาตฐาานคู่มือ แบบฟอร์มฯ

– เอกสารแนบ

– แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.

-เอกสารแนบ-

– แบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท.

-เอกสารแนบ-

– แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น

-เอกสารแนบ-

– แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น

-เอกสารแนบ-

– แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น

-เอกสารแนบ-

– มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น

-เอกสารแนบ-

– มาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง

-เอกสารแนบ-

– คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

-เอกสารแนบ-

– คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.

ไฟล์ 1 ไฟล์2

– คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น

-เอกสารแนบ-

– คู่มือผู้อำนวยการทางหลวง

ไฟล์ 1 ไฟล์ 2

– คู่มือเจ้าพนักงานทางหลวง

-เอกสารแนบ-

– คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพทาง

-เอกสารแนบ-

– คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง

-เอกสารแนบ-

 

 

 

 

Scroll Up Skip to content