Menu
home
>>
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาปี 65

ชื่อเรื่อง วันที่ลงข้อมูล
1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานบำรุงถนนสาย ชน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 ถึง แยกทางหลวงชนบท ชน.4010 อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – 14.42 น.
2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานบำรุงถนนสาย ชน.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 ถึง แยกทางหลวงชนบท ชน.4013 อำเภอเนินขาม, หันคา จังหวััดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – 14.46 น.
3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานบำรุงถนนสาย ชน.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 ถึง บ้านดอนแมงเม่า อำเภอตาคลี, สรรพยา จังหวัดนครสวรรค์, ชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – 14.52 น.
4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ชน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 ถึง เทศบาลโพนางดำ อ.สรรพยา, สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – 14.55 น.
5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ชน.5016 เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ อ.วัดสิงห์, หันคา, หนองมะโมง จ.ชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – 14.59 น.
6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานบำรุงถนนสาย ชน.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3212 ถึง บ้านหัวหว้า อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – 15.01 น.
7.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานบำรุงถนนสาย ชน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 ถึง แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 อำเภอหันคา, เนินขาม จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – 11.01 น.
8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานบำรุงถนนสาย ชน.5016 เทศบาลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ อำเภอวัดสิงห์, หันคา, หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – 11.06 น.
9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานบำรุงถนนสาย ชน.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 32 ถึง วัดหนองกระทุ่ม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – 17.32 น.
10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย ชน.5016 เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ อ.วัดสิงห์, หันคา, หนองมะโมง จ.ชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 – 10.46  น.
11.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานบำรุงถนนสาย ชน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 311 ถึง อินทร์บุรี (ตอนชัยนาท) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 – 10.47  น.
12.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนสายเข้าบึงระหารใหญ่ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 14.40
13.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสาย ชน.4024 แยก ทล.3212 ถึง บ้านหัวหว้า อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 14.43
14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลต์คอนกรีต (มทช.230 – 2563) จำนวน 680.00 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 ถึง บ้านหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 – 11.44 น.
15.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ โครงการถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 – 16.00 น.
16.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ถนนสาย ลบ.5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา ต.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2565 – 9.25 น.
17.เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ถนนสาย ลบ.5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา ต.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2565 – 15.25 น.
18.ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต งานบำรุงถนนสาย ลบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 – บ้านสระเพลง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันอังคารที่ 27 กันยายน  2565 – 9.42 น.

ประกวดราคาปี 64

ชื่อเรื่อง วันที่ลงข้อมูล
1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านสองคอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 14.34 น.
2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 ถึง น้ำตกเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 14.43 น.
3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 ถึง บ้านวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก, วังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 14.53 น.
4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัง ถนนสาย สบ4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3520 ถึง บ้านคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 14.59 น.
5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1222 ถึง บ้านห้วยตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย, เมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.04 น.
6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึงบ้านหาดสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.09 น.
7.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางหลัก ถนนสาย สบ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านปากบาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.12 น.
8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง, หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.18 น.
9.ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านโคกดินแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.25 น.
10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 ถึง บ้านหนองหมู อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.32 น.
11.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 ถึง บ้านท่าลาน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.38 น.
12.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3520 ถึง บ้านหนองศรีบุญ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.47 น.
13.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านหาดสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.51 น.
14.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3041 ถึง บ้านท่าหลวง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.53 น.
15.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย ลบ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 205 ถึง บ้านปรางค์น้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 15.58 น.
16.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อมต่อ ถนนสาย ลบ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 ถึง บ้านกระดานเลื่อน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 16.07 น.
17.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านโคกกระพี้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – 16.10 น.
18.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 329 ถึง บ้านโคกกระต่าย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 10.57 น.
19.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 ถึง บ้านทุ่งกว้าง อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 10.59 น.
20.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.5016 เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ อำเภอวัดสิงห์,หันคา,หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 11.01 น.
21.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สห.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 ถึง บ้านทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 11.12 น.
22.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อมต่อ ถนนสาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 ถึง บ้านอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 11.15 น.
23.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านปากบาง อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 11.17 น.
24.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 ถึง บ้านวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก,วังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 11.18 น.
25.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 ถึง บ้านห้วยตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 13.06 น.
26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 ถึง น้ำตกเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 13.11 น.
27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3520 ถึง บ้านคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 13.25 น.
28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านสองคอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ , แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 13.30 น.
29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านโคกกะพี้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 13.55 น.
30.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 311 ถึง อินทร์บุรี (ตอนชัยนาท) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 13.58 น.
31.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง , หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.00 น.
32.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ชน.5016 เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.03 น.
33.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3041 ถึง บ้านท่าหลวง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.07 น.
34.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อมถนนสาย สห.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 32 ถึง บ้านไผ่ขาด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.18 น.
35.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 ถึง แยกทางหลวงชนบท ชน.4013 อำเภอเนินขาม , หันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.21 น.
36.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 329 ถึง บ้านโคกกระต่าย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.27 น.
37.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 ถึงโครงการพระราชดำริหนองลาด อำเภอค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.31 น.
38.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 ถึง บ้านอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.39 น.
39.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 1 อำเภอเมือง , มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.46 น.
40.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย ชน.5020 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4010 ถึง แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 อำเภอหนองมะโมง, หันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.49 น.
41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สห.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 ถึง บ้านทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.51 น.
42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านปากบาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.56 น.
43.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย ลบ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3027 ถึง วัดพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 14.58 น.
44.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย ชน.4054 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 3183 ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3496 อำเภอวัดสิงห์ , เมือง, หันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 15.05 น.
45.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3183 อำเภอวัดสิงห์ , เมือง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 15.09 น.
46.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 ถึง แยกทางหลวงชนบท ชน.4009 อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 15.11 น.
47.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสายแยก ทล.3222 ถึง บ.บุใหญ่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 15.15 น.
48.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 3520 ถึง บ้านลาด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 15.18 น.
49.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3244 ถึง บ้านหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤศจิกายนที่ 7 มกราคม 2564 – 15.20 น.
50.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.5016 เทศบาล ตำบลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ อำเภอวัดสิงห์, หันคา, หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 – 13.13 น.
51.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว สาย ปท.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 ถึง บ้านหนองแค (ตอนสระบุรี) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 – 16.01 น.
52.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยขุนแก้ว อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ความยาว 60.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 – 16.03 น.
53.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สห.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 ถึง บ้านจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 – 16.06 น.
54.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 ถึง บ้านทุ่งกว้าง อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 – 16.07 น.
55.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.5016 เทศบาล ตำบลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ อำเภอวัดสิงห์, หันคา, หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 – 16.09 น.
56.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 ถึง บ้านวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก, วังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 – 16.10 น.
57.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ชน.5016 เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 – 15.52 น.
58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อม ถนนสาย ลบ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3027 ถึง วัดพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 – 16.02 น.
59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 ถึง โครงการพระราชดำริหนองลาด อำเภอค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 – 16.20 น.
60.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สห.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 32 ถึง บ้านไผ่ขาด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 – 16.25 น.
61.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤหสบดีที่ 14 มกราคม 2564 – 16.20 น.
62.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรังทางแยกและจุดเชื่อม ถนนสาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 ถึง บ้านกลาง อำเภอเมือง, อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 – 18.16 น.
63.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านหนองกระดี่ อำเภอเมือง, หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 – 16.23 น.
64.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย ชน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 ถึง แยกทางหลวงชนบท ชน.4009 อำเภอวัดสิงห์, หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 – 14.25 น.
65.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย ชน.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 32 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 – 14.28 น.
66.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายชน. 3018 แยกทางหลวงหมายเลข 311 ถึง อินทร์บุรี (ตอนชัยนาท) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-Bidding) วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 – 18.02 น.
67.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย ถนนสาย ชน.5020 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4010 ถึง แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 อำเภอหนองมะโมง, หันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-Bidding) วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 – 18.06 น.
68ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 ถึง แยกทางหลวงชนบท ชน.4013 อำเภอเนินขาม, หันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 – 18.10 น.
69.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ชน.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3251 ถึง บ้านโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 – 16.42 น.
70.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 1 อำเภอเมือง ,มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 – 11.16 น.
71.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3041 ถึง บ้านท่าหลวง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 – 11.34 น.
72.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 ถึง แยกทางหลวงชนบท อน.3033 อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 – 15.41 น.
73.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4135 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 ถึงบ้านท่ากรวด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 – 16.05 น.
74.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2564 – 16.11 น.
75.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสาย แยกทาง ทล.3222 ถึง บ.บุใหญ่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2564 – 14.54 น.
76.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3244 ถึง บ้านหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 – 16.15 น.
77.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 3520 ถึง บ้านลาด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 – 16.25 น.
78.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย ชน.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3496 อำเภอวัดสิงห์, เมือง, หันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 – 16.55 น.
79.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3183 อำเภอวัดสิงห์, เมืิอง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 – 16.56 น.
80.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย ชน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 ถึง แยกทางหลวงชนบท ชน.4009 อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 – 16.59 น.
81.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว สาย ปท.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 ถึง บ้านหนองแค (ตอนสระบุรี) จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 – 17.01 น.
82.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 ถึง บ้านกลาง อำเภอเมือง, อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 – 17.15 น.
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยขุนแก้ว อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ความยาว 60.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 – 17.16 น.
84.ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ หินคลุก (หลวม) (มทช.203-2557) ส่งมอบ ณ สาย ลบ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 2340 ถึงบ้านดงหลุ่ม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2564 – 11.10 น.
85.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน จำนวน 16 โครงการ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2564 – 16.04 น.
86.ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ  คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2563) จำนวน 1,400.00 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.๕๑๒๙ เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564 – 14.22 น.

ประกวดราคาปี 63

ชื่อเรื่อง วันที่ลงข้อมูล
1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต สาย ชน 4052 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 ถึงแยกทางหลวงหมายเลข 340 อำเภอเมือง หันคา เดิมบางนางบวช จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง วันพุธที่ 30 มกราคม 2563 – 10:54 น.
2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)  จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 09.37 น.
3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สาย สบ 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 ถึง บ้านท่าลาน (ตอนสระบุรี) อำเภอหนองโดน , บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – 09.09 น.
4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต สาย สบ 1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านพระพุทธบาทน้อย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ , แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – 09.17 น.
5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต สาย สบ 1002 แยก ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านสองคอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 – 09.53 น.
6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต สาย สบ 1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านพระพุทธบาทน้อย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ , แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 – 16.17  น.
7.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต สาย สบ 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านหาดสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ , แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 – 10.08 น.
8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 – 10.15 น.
9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต สาย สบ 1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านสองคอน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 – 11.41 น.
10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สายสบ 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 ถึงบ้านท่าลาน (ตอนสระบุรี) อำเภอหนองโดน, บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 – 11.45 น.
11.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย สห 4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 ถึง บ้านจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 – 09.11 น.
12.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย สบ 3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 ถึงบ้านหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 – 09.12 น.
13.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย สห 4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 ถึง แยกทางหลวงชนบท สห 4002 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 – 09.13 น.
14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต สาย สบ 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านหาดสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ , แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 – 16.26 น.
15.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสายแยก ทล.3016 ถึง บ้านท่าลาน (ตอนสระบุรี) อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 – 09.57 น.
16.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง (โครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้าน) ถนน สาย สห 3009 แยกทางหลวงหมายเลข 309 ถึง บ้านการ้อง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 – 11.45น.
17.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย สห 5024 แยกทางหลวงชนบท สห 5040 ถึงแยกทางหลวงชนบท สห 4020 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 – 11.48น.
18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย สบ 3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 ถึง บ้านหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 – 14.49น.
19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย สห 4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 ถึง บ้านจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 – 16.23น.
20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย สห 4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 ถึงแยกทางหลวงชนบท สห 4002 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 – 16.26น.
21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสายแยก ทล.3016 ถึงบ้านท่าลาน (ตอนสระบุรี) อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 – 16.01น.
22.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชัยนาท – ป่าสัก อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ความยาว 70.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 – 10.17น.
23.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ความยาว 100.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 9 เมษายน 2563 – 10.24 น.
24.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สห 2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 ถึง บ้านกลาง อำเภอเมือง,อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563- 14.42 น.
25.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สห 2005 แยกทางหลวงหมายเลข 32 ถึง บ้านแหลมทอง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563- 14.42 น.
26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง (โครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้าน) ถนนสาย สห 3009 แยกทางหลวงหมายเลข 309 ถึง บ้านการ้อง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 – 13.02 น.
27.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ลบ 3005 แยกทางหลวงหมายเลข 205 ถึงบ้านเขาตะแคง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 – 10.43 น.
28.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยก ทล.21 ถึง บ้านวังเพลิง อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 – 10.44 น.
29.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิดทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ถนนสาย ลบ 2029 แยกทางหลวงหมายเลข 21 ถึง บ้านวังเพลิง อำเภอพัฒนานิคม,โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 – 10.45 น.
30.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สห 3032 แยกทางหลวงหมายเลข 311 ถึง เทศบาลอินทร์บุรี อำเภอเมือง,อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 – 10.46 น.
31.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สบ 1058 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านตีนโนนเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,เสาไห้,พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 – 15.36 น.
32.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ถนนสาย สบ 5043 แยกทางหลวงชนบท สบ 3021 บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง,หนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 – 15.37 น.
33.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชน 4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 ถึงเทศบาลตำบลสามง่ามทำโบสถ์ อำเภอเมือง,หันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 – 15.38 น.
34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชัยนาท – ป่าสัก อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ความยาว 70.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 -16.01 น.
35.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อม ถนนสาย สห 4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 ถึง บ้านชันสูตร อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 – 10.48 น.
36.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สห 5040 แยกทางหลวงชนบท สห 4035 ถึงแยกทางหลวงชนบท ชน 5040 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 – 10.49 น.
37.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย ปท 3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 ถึงบ้านหนองแค (ตอนสระบุรี) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 – 10.50 น.
38.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสายแยก ทล.3033 ถึง บ้านสวนมะม่วง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.825 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 – 15.13 น.
39.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐาน ถนนสายแยก ทล.362 ถึง บ้านหาดสองแคว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 – 15.15 น.
40.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อม ถนนสาย สห 3007 แยกทางหลวงหมายเลข 309 ถึง บ้านพิกุลทอง อำเภอพรหมบุรี,ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 – 15.16 น.
41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สห 2005 แยกทางหลวงหมายเลข 32 ถึง บ้านแหลมทอง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 – 16.17 น.
42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สห 2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 ถึงบ้านกลาง อำเภอเมือง,อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 – 16.18 น.
43.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยก ทล.309 ถึง บ้านท่าข้าม อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.530 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 – 11.13 น.
44.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย สบ 4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3520 ถึง บ้านหนองศรีบุญ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 – 11.14 น.
45.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ลบ 5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่่งขวา อำเภอชัยบาดาล,ท่าหลวง,พัฒนานิคม,จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 – 11.15 น.
46.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อมต่อ (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย ลบ 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 21 ถึง บ้านชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 – 11.16 น.
47.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สห 3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 ถึง บ้านท่าข้าม อำเภอพรหมบุรี,ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 – 10.00 น.
48.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยก ทล.21 ถึง บ้านหินซ้อน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.356 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 – 10.01 น.
49.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สบ 1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านสองคอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 – 10.02 น.
50.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอขอขวดไหล่ทาง งานซ่อมสร้างผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สบ 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 ถึง บ้านวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก,วังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 – 09.08 น.
51.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ความยาว 100.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 – 14.08 น.
52.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ลบ3005 แยกทางหลวงหมายเลข 205 ถึง บ้านเขาตะแขง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 – 14.09 น.
53.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สบ 1058 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านตีนโนนเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,เสาไห้,พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 – 16.59 น.
54.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สบ 1058 แยกทางหลวงหมายเลข สบ 3021 ถึง บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง,หนองแซง  จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 – 16.59 น.
55.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยก ทล.21 ถึง บ้านน้ำซับ อำเภอเมือง ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2563 – 12.14 น.
56.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยกทล.21 ถึง บ้านวังเพลิง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2563 – 13.13 น.
57.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย ปท 3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 ถึงบ้านหนองแค (ตอนสระบุรี) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2563 – 15.05 น.
58.ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สห 3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 ถึง บ้านท่าข้าม อำเภอพรหมบุรี,ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สห 3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 ถึง บ้านท่าข้าม อำเภอพรหมบุรี,ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 29 เมษายน 2563 – 17.00 น.
59.ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อมต่อ (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย ลบ 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 21 ถึง บ้านชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อมต่อ (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย ลบ 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 21 ถึง บ้านชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 29 เมษายน 2563 – 17.01 น.
60.ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยก ทล.309 ถึง บ้านท่าข้าม อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยก ทล.309 ถึง บ้านท่าข้าม อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.530 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 29 เมษายน 2563 – 17.02 น.
61.ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐาน ถนนสายแยก ทล.362 ถึง บ้านหาดสองแคว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐาน ถนนสายแยก ทล.362 ถึง บ้านหาดสองแคว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 29 เมษายน 2563 – 17.03 น.
62.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย ลบ 2029 แยกทางหลวงหมายเลข 21 ถึง บ้านวังเพลิง อำเภอพัฒนานิคม,โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 – 10.10 น.
63.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย สบ 4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3520 ถึง บ้านหนองศรีบุญ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 – 15.47 น.
64.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชน 4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 ถึง เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเมือง,หันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 – 15.48 น.
65.ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 350.00 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ 4135 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 ถึง บ้านลำสมพุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Bidding) วันศุกร์ที่ 1 พฤษาภาคม 2563 – 09.01น.
66.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ วันศุกร์ที่ 1 พฤษาภาคม 2563 – 09.02น.
67.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสายแยก ทล.3033 ถึง บ้านสวนมะม่วง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.825 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) วันศุกร์ที่ 1 พฤษาภาคม 2563 – 14.46น.
68.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง งานซ่อมสร้างผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สบ 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 ถึง บ้านวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก วังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 – 16.04น.
69.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย ลบ 5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา อำเภอชัยบาด,ท่าหลวง,พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 – 16.05น.
70.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง แยก ถนนสาย ทล.21  ถึง บ้านหินซ้อน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.356 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 – 16.06น.
71.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สบ 1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านสองคอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 – 17.06น.
72.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยก ทล.21 ถึง บ้านน้ำซับ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 – 16.00 น.
73.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 750.00 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ 4136 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 ถึง บ้านลำสมพุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 – 16.01 น.
74.ประกาศราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 1,800 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ 4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2089 ถึง บ้านทะเลวังวัด อำเภอชัยบาดาล,ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 – 9.36น.
75.ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ หินคลุก (มทช.203-2557) จำนวน 3,000 ลบ.ม. ส่งมอบ ณ สาย ลบ 4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2089 ถึง บ้านทะเลวังวัด อำเภอชัยบาดาล,ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 – 9.37น.
76.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ถนนสาย ลบ 5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา อำเภอ ชัยบาดาล, ท่าหลวง, พัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 – 16.07 น.
77.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 1800 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ 4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2089 ถึง บ้านทะเลวังวัด อำเภอชัยบาดาล,ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 – 17.00 น.
78.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ หินคลุก (มทช.203-2557) จำนวน 3,000 ลบ.ม. ส่งมอบ ณ สาย ลบ 4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2089 ถึง บ้านทะเลวังวัดอำเภอ ชัยบาดาล, ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 – 16.24 น.
79.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 – 16.37 น.
80.ประกาศราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 800 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ 5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ 4056 ถึง บ้านเขาราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 15.57 น.
81.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 800 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ 5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ 4056 ถึงบ้านเขาราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 15.23 น.
82.ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2546) จำนวน 800 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ 5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ 4056 ถึง บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 15.26 น.
83.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 800 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ 5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ 4056 ถึง บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – 17.01 น.

 

Scroll Up Skip to content