Menu
home
>>
ความเป็นมา

ประวัติสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ได้จัดตั้งกรมทางหลวงชนบท สังกัดกระทรวงคมนาคม

มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้าง

บำรุงรักษาทางหลวง ให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ถือกำเนิดมาหลังจากการจัดตั้ง

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมอันเนื่องมาจากการปฎิรูประบบราชการ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 โดยกรมทางหลวงชนบทได้รับโอนภารกิจ

งานทางหลวงชนบทและงานสะพานมาจาก กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท (เดิม)

รวมถึงกรมโยธาธิการ (เดิม) และจัดให้มีการแบ่งเขตรับผิดชอบของ

สำนักทางหลวงชนบททั่วประเทศ เป็น 12 สำนัก ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด เพื่อเป็นการขยายกรอบในปี 2552

กรมทางหลวงชนบทจึงจัดตั้งสำนักงานทางหลวงชนบทที่13-18 เป็นส่วนราชการภายใน

ดังนั้นสำนักงานทางหลวงชนทบที่ 2 (สระบุรี) จึงเหลือเพียง 4 สำนักงาน ดังนี้

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท

Scroll Up Skip to content