Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ ตำแหน่ง
นายวิทย์  วรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2
นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
นายวุฒิชัย ธรรมวงศ์ชัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
นายอิทธิกร ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี
นายอภิรัญ สุวรรณคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท
นายมรกต   สุคันธมาลัย ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์
นายพงศ์ภัค  ม่วงทิม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาล
นายพงศ์ภูสิน  พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วง
นายสุชาติ  อินทร์เผ่า ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคม
นายศักดา  โม่ทิม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหันคา
ส่วนอำนวยการ
นางอรุโณทัย สุขหลาย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
– นางทิพาวรรณ สุขารมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
– นางแก้วใจ  ทองโชติ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4
– นางสาวพชรมน สงค์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)
– นางปรวรรณ  สมยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)
– นางสาวสกาวลักษณ์   ชมชื่นกลิ่น เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)
– นางสาวสภัทรา รักหอม เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)
– นางสาวสกุลทิพย์ จุแดงทุม เจ้าพนักงานธุรการ
– นางสาววริวรรณ  ไชยโชติ เจ้าพนักงานธุรการ
-นางสาวชมนภัส กินนรี เจ้าพนักงานธุรการ
-นางสาวพิรุฬรัตน์  ศรีแจ่ม เจ้าพนักงานธุรการ
– นายเกรียงไกร นิลรัมย์ พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1
– นางสุนีย์  ผุดวรรณา คนงาน
กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายพงษ์ศักดิ์  มาคล้าย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
– นางสาวจินดา  ดำขลิ้ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
– นายอรุณ  รัตนเดช วิศรกรโยธาปฏิบัติิการ
– นายจิระพงศ์  คลอวุฒินันท์ วิศรกรโยธา (พร.)
– นายชัชเกียรติ์  คลอวุฒินันท์ วิศรกรโยธา (พร.)
– นายเกรียงไกร  พุ่มสาขา นายช่างโยธา (พร.)
– นายธนปติ  ใจชื่น นายช่างโยธา
– นางสาวปนัดดา  ดวงวิโรจน์ นักจัดการงานทั่วไป
– นางสาวอัมพร  สีลาเนิน เจ้าพนักงานธุรการ
– นางสาวรัตติกาล  งามดิษฐ์ใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ
– นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์แจ่มฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ
– นางสาวพันธิดา   อินทโมรา เจ้าพนักงานธุรการ
– นางสาวเพชรรัตน์  ปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
นายอนันท์  ธานี ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
– นายมานัส  เดชเล นายช่างโยธาชำนาญงาน
– นายชาตรี  พิชาลี นายช่างโยธา (พร.)
– นางสาวพรพรรณ    พุ่มพวง เจ้าพนักงานธุรการ
– นางสาวจริยา  ปลื้มจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการ
– นายภัทรพล  โสนน้อย นายช่างโยธา
– นายอณุชา   ทองอบอุ่น เจ้าพนักงานธุรการ
-นายพงศ์เทพ  ประสพเหมาะ เจ้าพนักงานธุรการ
– นายจีราวุธ  ชิดดีนอก พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1
– นายณัฐพงษ์  แก้วกอง พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1
– นายอิ่มสุข  เกษโกวิท พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1
– นายพงศกร  เปลี่ยนสุข นายช่างโยธา
– นายถนอม   เพียนุย คนงาน
-นายอารีย์  ภาคศิลป์ คนงาน
ส่วนบูรณะ
นายสมยศ   จันทวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ
– นายนิรัญชัย   ธนานิตย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
– นายตระกูล   คำดี นายช่างโยธาชำนาญงาน
– นางสาวสุกฤตา  ท่วมโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)
– นายภาสกร ภูดรโพธิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)
– นางสาวพิทธะญา  แก้วเขียว วิศวกรโยธา (พร.)
– นายบารมี เข่งพิมล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช.1
– นางสาวสุชาดา  ชุ่มชูจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ
– นายปฏิภาณ แสงทอง เจ้าพนักงานธุรการ
– นางสาวมณีรัตน์ บุญต้อม เจ้าพนักงานธุรการ
– นางสาวอัจฉรา  หนูฉิม นายช่างโยธา
– นายปิยะเชษฐ์ กล่อมขุนทด นายช่างโยธา
ส่วนเครื่องกล
– นายเผชิญ   รอบคอบ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
– นายศิริมงคล       ศรีสมุทร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช.2
– นายนรนถ           รื่นสุนทร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช.2
– นายมานัส           งามสมบูรณ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช.2
– นายมนตรี           โสนน้อย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (พร.)
– นายธวัช              จำปาทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)
– น.ส.เบญจมาศ      แก้วกอง เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)
– นายประสานร์       อรุณโชติ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)
– นายเจนณรงค์       อุดขาว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)
– นายธีระศักดิ์         พรมวัฒ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)
– นายอนุชา             โสภา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
– นายณัฐพล             โกโสภา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
– นายยศภัทร            ดอกไผ่ นายช่างเครื่องกล
– นางสาวธารารัตน์    บรรพต นักจัดการงานทั่วไป
– นายรำพลอย           แจ่มประโคน พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1
– นางสาวสายรุ้ง       เขียวนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
– นางช่อ                    ศรีสมุทร คนงาน

 

Scroll Up Skip to content