Menu
home
>>
แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 65

 

 

 

ชื่อเรื่อง วันที่ลงข้อมูล
1.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565จำนวน 17 โครงการ (สำนักบำรุงทาง) วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 10.36
2.เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการงานบำรุงถนน จำนวน 10 โครงการ วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – 10.21
3.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 – 15.21
4.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลต์คอนกรีต (มทช.230 – 2563) จำนวน 680.00 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 ถึง บ้านหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 – 13.58
5.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 – 16.21
6.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบเหลือจ่าย) โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำพร้อมประตูน้ำ โครงการถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน 1 แห่ง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 – 16.07

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 64

ชื่อเรื่อง วันที่ลงข้อมูล
1.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจาก ให้มีการแก้ไขชื่อโครงการให้ตรงตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 กรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 โครงการ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 – 13.52
2.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อพัสดุวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 14-50 น.
3.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลืิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 – 15.16 น.
3.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 – 15.59 น.
4.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 1,500.00 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.5126 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 – 16.07 น.
5.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2563) จำนวน 1,400.00 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 16.50 น.

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63

ชื่อเรื่อง วันที่ลงข้อมูล
1.การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างสะพาน จำนวน 2 โครงการ วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 – 16.07 น.
2.การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชน 4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 ถึง เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเมือง หันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563- 16.17 น.
3.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 11 โครงการ วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563- 16.21 น.
4.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ (สระบุรี) วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 11.31 น.
5.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ (ลพบุรี) วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 11.34 น.
6.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว จำนวน 3 โครงการ (สิงห์บุรี) วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 11.38 น.
7.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง จำนวน 8 โครงการ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 – 14.28 น.
8.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง จำนวน 4 โครงการ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 – 09.41 น.
9.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 – 16.30 น.
10.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สห.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 ถึง บ้านชันสูตร อำเภอบางระจัน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 – 08.52 น.
11.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 1,800 ดัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2089 ถึง บ้านทะเลวังวัด อำเภอชัยบาดาล,ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 – 15.34 น.
12.ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ (เฉพาะโครงการที่ยังไม่ประกาศเชิญชวน) วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 – 15.35 น.
13.ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 โครงการ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 – 15.36 น.
14.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 งานปรับปรุงถนน จำนวน 2 โครงการ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 – 10.48 น.
15.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 จำนวน 2 โครงการ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 14.54 น.
16.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 จำนวน 2 โครงการ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 14.51 น.
17.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จำนวน 1 แห่ง วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – 16.49 น.
18.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ (กองแผนงาน) วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 -16.49 น.
20.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จำนวน 1 แห่ง วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 – 16.50 น.
21.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 16 โครงการ (สำนักบำรุงทาง) วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 – 16.52 น.
22.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงถนน จำนวน 2 โครงการ (งบเหลือจ่าย) วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 -15.21 น.
23.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 19.15 น.

 

 

Scroll Up Skip to content