Menu
home
>>
กิจกรรม 5ส โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ตามนโยบาย 5 ส
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

 

(21 พ.ค. 63) นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5ส โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ตามนโยบาย 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ร่วมทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

เพิ่มเติม

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต งานบำรุงถนนสาย ลบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 – บ้านสระเพลง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง

Scroll Up Skip to content